integritetspolicy

INFORMATION FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


I enlighet med artikel 13 i GDPR 679-2016 definierad som "Allmän dataskyddsförordning" informerar vi
att behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls under tillhandahållandet av varor/tjänster/tjänster, syftade till att
endast för att uppfylla avtalsförpliktelserna och för att uppfylla dina önskemål om specifikationer, samt för att
uppfylla lagstadgade skyldigheter, särskilt redovisning och skatt, samt tillhandahålla kommersiella
information om våra produkter och tjänster, kommer att äga rum HotNRare.com srl., Via Pradazzo, 1 -
40012 Calderara di Reno (BO), P.i.v.a.: 03187751205 – Tel. 051.0334124 – (privacy@hnr.com)
– www.hotnrare.com med användning av datoriserade förfaranden, på sätt och inom gränserna
nödvändigt för att fullfölja ovannämnda syften. De uppgifter som lämnas kommer att behandlas i enlighet med
med ovannämnda lag, som svar på de skyldigheter om konfidentialitet och laglighet som inspirerade
vårt företag och under den tid som är absolut nödvändig för vilken de samlades in som vid icke-användning kommer att
inte överstiga 24 månader, Dessutom kommer uppgifterna inte att spridas. Dina uppgifter, för strikt professionella
skäl och i syfte att utföra vår tjänst i bästa fall, kan kommuniceras till:


 Våra agenter har tillstånd att utföra behandlingar.

 Alla certifierade plattformar för att skicka nyhetsbrev eller kommunikation om tjänster och tjänster.
 Kredit- och/eller finansinstitut.
 Våra externa samarbetspartners har dock identifierats och utsetts av oss.
 Revisorer och konsulter för redovisnings- eller skattekrav.


Det kan vara obligatoriskt att ge uppgifter för exakt genomförande av avtalsenliga och
skyldigheter, och underlåtenheten att ange dem skulle göra det omöjligt att fullgöra
nödvändiga aktiviteter på ett exakt sätt. Samtycke krävs inte när behandlingen:


a) Det är nödvändigt att fullgöra en skyldighet enligt lag, förordning eller gemenskapslagstiftning.
b) det är nödvändigt att fullgöra skyldigheter som följer av ett avtal som den berörda parten ingår i eller att
innan avtalet ingås uppfylla särskilda förfrågningar från den berörda parten,
c) Det rör sig om uppgifter från offentliga register, förteckningar, handlingar eller handlingar som kan
någon, utan att det påverkar de gränser och former som lagar, förordningar eller
bestämmelser om utlämnande och publicitet av uppgifter.


DE BERÖRDAS RÄTTIGHETER
De berörda parterna har rätt att från borgensmannen få tillgång till
personuppgifter och korrigering eller annullering av samma eller begränsning av behandlingen som rör
eller motsätta sig behandlingen (artiklarna 15 och följande i förordningen). Den lämpliga begäran om att
myndigheten presenteras genom att kontakta dataskyddschefen på Garanten (personuppgifter
Naturvårdsverket - Person med ansvar för skydd av personuppgifter, Piazza di Montecitorio, 121, IT-00186,
Rom, e-post: rpd@gpdp.it).


RÄTT TILL KLAGOMÅL
Berörda parter som anser att behandlingen av personuppgifter som rapporteras till dem via denna webbplats är
i strid med bestämmelserna i förordningen har rätt att lämna in ett klagomål till borgensmannen, eftersom
som föreskrivs i artikel 77 i förordningarna eller att lämpliga rättsliga ämbeten skall tillstärs (artikel 79 i arbetsordningen).
Nedan är artiklarna om den berörda partens rättigheter:


Artikel 15 Den registrerades rätt till tillgång
1. Den registrerade skall ha rätt att från den registeransvarige få bekräftelse på om personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte, och, i så fall, tillgång till personuppgifterna och följande uppgifter: a) Ändamålen med behandlingen, b) De berörda kategorierna av personuppgifter. c) Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. d) Om möjligt, den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om inte möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. e) Rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller att invända mot sådan behandling. f) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan. h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den berörda logiken samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade. 2. Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation skall den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 om överföringen. 3. Den registeransvarige skall tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som den registrerade begär kan den registeransvarige ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader. Om den registrerade gör begäran på elektronisk väg, och om inte den registrerade begär något annat, ska informationen tillhandahållas i en allmänt använd elektronisk form. 4. Rätten att erhålla en kopia enligt punkt 3 skall inte inverka negativt på andras fri- och rättigheter.


Artikel 16 Rätt till rättelse
Den registrerade ska ha rätt att utan onödigt dröjsmål erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med beaktande av ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter ifyllda, bland annat genom att lämna ett kompletterande uttalande.
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1 - 40012 Calderara di Reno (BO)
P.i.v.a.: 03187751205 – Tfn 051.0334124 - privacy@hnr.com


Artikel 17 Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
1.Den registrerade ska ha rätt att från den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få tillgång till radering av personuppgifter om honom eller henne och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller: a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; 4.5.2016 L 119/43 Europeiska unionens officiella tidning EN b) den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. c) Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2.
d) Personuppgifterna har behandlats olagligt. e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för. f) Personuppgifterna har samlats in i samband med det erbjudande av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1. 2.Om den registeransvarige har offentliggjord personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den registeransvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att informera registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt att sådana registeransvariga ska radera alla länkar till eller kopia eller replikering av dessa personuppgifter. 3.Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas i den mån bearbetning är nödvändig a) för
utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, b) för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av den registeransvarige offentlig makt, c) av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3, d) för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, i den mån den rättighet som avses i punkt 1 sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försämra uppnåendet av målen för denna behandling, eller e) för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Artikel 18 Rätt till begränsning av behandlingen
1.Den registrerade ska ha rätt att från den registeransvarige erhålla begränsning av behandlingen om något av följande gäller: a) personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning av deras användning. c) Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i avvaktan på att den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades. 2.Om behandlingen har begränsats enligt punkt 1 ska sådana personliga
Uppgifter ska, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av stort allmänintresse i unionen eller i en medlemsstat. 4.5.2016 L 119/44 Europeiska unionens officiella tidning EN 3.En registrerad som har erhållit begränsning av behandlingen enligt punkt 1 ska informeras av den registeransvarige innan begränsningen av behandlingen upphävs.


Artikel 19 Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen
Den registeransvarige skall meddela varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen som utförs i enlighet med artikel 16, artikel 17.1 och artikel 18 till varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerliga ansträngningar. Den registeransvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare om den registrerade begär det.


Artikel 20 Rätt till dataportabilitet
1.Den registrerade ska ha rätt att ta emot de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon har lämnat till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits , om a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b, b) behandlingen utförs automatiserat. 2.In sin rätt till dataportabilitet enligt punkt 1 ska den registrerade ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en registeransvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt. 3.Utövandet av den rättighet som avses i punkt 1 i denna artikel skall inte påverka tillämpningen av artikel 17. Denna rätt ska inte tillämpas på behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av den officiella myndighet som den registeransvarige har. 4.Den rättighet som avses i punkt 1 skall inte inverka negativt på andras fri- och rättigheter.


Artikel 21 Rätt att invända
1.Den registrerade skall ha rätt att av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering på grundval av dessa bestämmelser. Den registeransvarige får inte längre behandla personuppgifterna om inte den registeransvarige visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 2.Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål ska den registrerade när som helst ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. 3.Om den registrerade motsätter sig behandling för direktmarknadsföringsändamål får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 4.5.2016 L119/45 Europeiska unionens officiella tidning EN 4.At Senast vid tidpunkten för det första meddelandet med den registrerade skall den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen uppmärksammas på den registrerade och ska presenteras tydligt och separat från all annan information. 5.In samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att invända med automatiserade medel med hjälp av tekniska specifikationer. 6.Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, skall den registrerade av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.


Artikel 22 Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
1. Den registrerade skall ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som ger rättsverkningar som rör honom eller henne eller som på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne. 2.Punkt 1 skall inte tillämpas om beslutet a) är nödvändigt för att ingå eller upprätta ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, b) är auktoriserat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för, och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (c) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke. 3.In de fall som avses i punkt 2 a och c ska den registeransvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades fri- och rättigheter och legitima intressen, åtminstone rätten att erhålla mänskliga
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1 - 40012 Calderara di Reno (BO)
P.i.v.a.: 03187751205 – Tfn 051.0334124 - privacy@hnr.com
ingripande från den registeransvariges sida, för att uttrycka sin ståndpunkt och för att bestrida beslutet. 4.De beslut som avses i punkt 2 får inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, såvida det inte finns a eller g i artikel 9.2 och lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen finns på plats.